درباره ما

درباره ما

دستاوردهاي بانک هداياي تبليغاتي:
•    ارائه اکثر نمونه هاي موجود در بازار ايران، در يک زمان که اين قابليت را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد تا با ديد وسيعتري بهترين انتخاب خود را در کمترين زمان داشته باشند.
•    حذف واسطه ها و ايجاد پلي با واردکننده هاي مستقيم و توليدکنندگان هدايای تبليغاتی که سبب خواهد شد اقلام به قيمت واقعي در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
•    ارائه سرويس هاي مختلف از قبيل ارائه نمونه های درخواستی، مشاوره و...
•    عدم اتلاف زمان و انرژي.