نام محصول: خودنویس خودکار پیرکاردین PG256
کد محصول: 00000PG256