نام محصول: خودنویس خودکار پیرکاردین PG230
کد محصول: 00000PG230