نام محصول: فلش تبلیغاتی UD24
کد محصول: 000000UD24

فلش فلزی
8G
16G
32G
64G